top of page

The General Data Protection Regulation

Blacka Musik värnar om din personliga integritet. Vår dataskyddspolicy förklarar hur vi hanterar personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen och skärper kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.
Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Policy för hantering av personuppgifter

Musikföreningen Blacka Musik (fortsättningsvis kallad BM) hanterar personuppgifter för ändamål kopplade till vår verksamhet. Här förklaras vad den nya dataskyddspolicy, som BM inför, kommer att innebära, till exempel vilka personuppgifter som BM behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter man som registrerad har samt vart man kan vända sig om man har frågor om BM användning av personuppgifterna.

Varifrån kommer de personuppgifter som BM behandlar?

De personuppgifter, som vi samlar in och hanterar, hämtas oftast direkt från den som är medlem eller som deltar i den verksamhet, som bedrivs av oss. BM hämtar i vissa fall även in personuppgifter från musikgrupper.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar BM?

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:
– Medlemsuppgifter (namn- och adressuppgifter, e-post, medlemstid och medlemstyp)
– Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. eventanmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och arbetsgruppsmedlemmar, samt namn och foton på medlemmar i musikgrupper).

För vilka ändamål behandlar BM insamlade personuppgifter?

Alla personuppgifter, som vi samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Uppgifterna hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, och andra former av kommunikation med medlemmar.

Vilka kan BM komma att dela insamlade personuppgifter med?

Hur länge sparas personuppgifterna?

BM lämnar inte ut några personuppgifter till externa företag och organisationer, utöver de som eventuellt hjälper till med hantering av vårt medlemsregister.

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtats kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär det att medlemsrelaterade uppgifter kommer att sparas under tiden för medlemskapet i BM och upp till två år efter det att medlemskapet avslutats.

Var behandlas personuppgifterna?

VI lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system t.ex. i medlemsregister, i kontaktregister och artiklar på hemsidan, i register för att skicka ut konsertprogram m.m., i fakturerings- och lönesystem i personalens e-postsystem och telefonkontakter. BM lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Rättigheter


– Rätten att bli informerad


Registrerad person har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat, om ändamålen med behandlingen och om vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om den som är registrerad motsätter sig viss behandling av sina personuppgifter, som är baserad på BMs berättigade intresse, kan man invända mot det genom att skriftligen meddela detta till Info@blackamusik.com
BM kommer då att göra en intresseavvägning och meddela resultatet av denna prövning.

– Rätten att få information korrigerad


Om man vill ändra eller korrigera några av sina personuppgifter kan man göra det genom att kontakta Info@blackamusik.com

– Rätten att bli raderad


Man har rätt att få sina personuppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Man kan i vissa fall ha rätt att kräva att BM begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga. Läs mera om rättigheter på www.datainspektionen.se.

bottom of page