Blacka Musiks Själ
Föreningens grund och visioner.

Styrelsen 

Blacka Musik styrelse 2022

Ordförande: Gro Lina Lo Steén
Vice ordförande: Maria Strid 070-4624877
Sekreterare: Daniella Torres Reuterstrand
Kassör: Elisabeth Lindskog

Ledamöter:
Mats Bergman
Eva Strid
Angelica Harila
Karolina Eriksson
Jesper Andersson- Norrlender
Albin Brogren


Suppleanter:
Kevin Acuna
Melwin Bergman
Niklas Barwe

Valberedning:
Fredrik Dure
Ulla Nerman

Revisorer:
Alf Norrbin
Martin Pehrsson

 

En galen demokrati

I alla former av representativ demokrati finns risken för att en mindre grupp manövrerar sig själva till en position där makt och ränksmideri motverkar själva syftet. Vi i Blacka Musik har valt en annan väg:
Galen Demokrati!
Som symbol för denna galna demokrati väljer vi varje år en av våra yngsta medlemmar som ordförande i föreningen. En mental bild för positiv livskraft och ett antiatuktoritärt tankesätt. Att verka i ett mindre sammanhang ger oss möjligheten att verkligen genomföra denna typ av demokrati. Alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar som vill närvara. Allt sker inför öppen ridå. Allas röster är lika värda, alla kan påverka på riktigt.
Ett arbetssätt utan krav på makt, baktankar & personlig vinning. Alla våra vackra ordföranden bär en glimt av denna utopi i sina ögon.
Som en aning om att det går.

-Ismer och droger

Vi lever i Sverige, i ett litet brukssamhälle. Här fanns vi när reggaemusikens unika uttryck fullständigt golvade oss i slutet av 70-talet och fortsätter att golva oss än idag. Vi älskar musiken, vi inspireras av texter om rötter, identitet och uppror mot maktfullkomliga samhällsinstitutioner.
Däremot tar vi självklart avstånd från drogromantik, rasism, politisk eller religiös fundamentalism och kvinnoförtryck.
Det är lika normalt för oss som att andas.
I våra stadgar finns allt detta formulerat.
Detta är vi.

 

 

 

 

Blacka Brudar

En medveten tanke och självklar riktning har sedan  grunden varit att ge alla lika mycket plats och Blacka Musik har alltid haft många tjejer och kvinnor som satt sin prägel på verksamheten.

Fortfarande på 2000-talet är musikbranschen dominerad av män. Därför är det viktigare än någonsin att skapa utrymme för tjejer och ickebinära, ge en möjlighet att lita på sina egna krafter, sitt egna skapande och att våga.

Vi vill se den självklara kraften i varje människa och därigenom aktivt motverka en människosyn där könstillhörighet är en orsak att begränsa en människas möjlighet att forma ett eget liv.

GDPR

Blacka Musik värnar om din personliga integritet. Vår dataskyddspolicy förklarar hur vi hanterar personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen och skärper kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter.
Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Policy för hantering av personuppgifter
Musikföreningen Blacka Musik (fortsättningsvis kallad BM) hanterar personuppgifter för ändamål kopplade till vår verksamhet. Här förklaras vad den nya dataskyddspolicy, som BM inför, kommer att innebära, till exempel vilka personuppgifter som BM behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter man som registrerad har samt vart man kan vända sig om man har frågor om BM användning av personuppgifterna.

Varifrån kommer de personuppgifter som BM behandlar?
De personuppgifter, som vi samlar in och hanterar, hämtas oftast direkt från den som är medlem eller som deltar i den verksamhet, som bedrivs av oss. BM hämtar i vissa fall även in personuppgifter från musikgrupper.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar BM?
De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:
– Medlemsuppgifter (namn- och adressuppgifter, e-post, medlemstid och medlemstyp)
– Verksamhetsrelaterade personuppgifter (innefattande t.ex. eventanmälningar, namn och kontaktuppgifter för förtroendevalda och arbetsgruppsmedlemmar, samt namn och foton på medlemmar i musikgrupper).

För vilka ändamål behandlar BM insamlade personuppgifter?
Alla personuppgifter, som vi samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Uppgifterna hanteras enbart utifrån de behov som finns i vår verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat administration av medlemsregister, och andra former av kommunikation med medlemmar.

Vilka kan BM komma att dela insamlade personuppgifter med?
BM lämnar inte ut några personuppgifter till externa företag och organisationer, utöver de som eventuellt hjälper till med hantering av vårt medlemsregister.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtats kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten. I praktiken innebär det att medlemsrelaterade uppgifter kommer att sparas under tiden för medlemskapet i BM och upp till två år efter det att medlemskapet avslutats.

Var behandlas personuppgifterna?
VI lagrar och hanterar personuppgifter i flera olika system t.ex. i medlemsregister, i kontaktregister och artiklar på hemsidan, i register för att skicka ut konsertprogram m.m., i fakturerings- och lönesystem i personalens e-postsystem och telefonkontakter. BM lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige.

Rättigheter
– Rätten att bli informerad
Registrerad person har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat, om ändamålen med behandlingen och om vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om den som är registrerad motsätter sig viss behandling av sina personuppgifter, som är baserad på BMs berättigade intresse, kan man invända mot det genom att skriftligen meddela detta till
BM kommer då att göra en intresseavvägning och meddela resultatet av denna prövning.

– Rätten att få information korrigerad
Om man vill ändra eller korrigera några av sina personuppgifter kan man göra det genom att kontakta

– Rätten att bli raderad
Man har rätt att få sina personuppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade. Man kan i vissa fall ha rätt att kräva att BM begränsar behandlingen av uppgifterna i fråga. Läs mera om rättigheter på www.datainspektionen.se.